قیمت گذاری ساده و شفاف

From startup to enterprise, we've got you covered.

Starter - Corporate - Cloud Server

Corporate - Starter Cloud Server

RS10,000.00 هر ماه

RS30,000.00 سه ماهه

RS60,000.00 نیمه سالانه

RS120,000.00 در سال

 • 1 vCPU Cores
 • 2 GBs of RAM
 • 100 GBs of SSD
 • 2 Mbps CIR
 • 50 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Ready - Corporate - Cloud Server

Corporate - Ready Cloud Server .

RS14,000.00 هر ماه

RS42,000.00 سه ماهه

RS84,000.00 نیمه سالانه

RS168,000.00 در سال

 • 2 vCPU Cores
 • 4 GBs of RAM
 • 200 GBs of SSD
 • 2 Mbps CIR
 • 75 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Run - Corporate - Cloud Server

Corporate - Run Cloud Server

RS20,000.00 هر ماه

RS60,000.00 سه ماهه

RS120,000.00 نیمه سالانه

RS240,000.00 در سال

 • 4 vCPU Cores
 • 8 GBs of RAM
 • 400 GBs of SSD
 • 4 Mbps CIR
 • 100 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Good - Corporate - Cloud Server

Corporate - Good Cloud Server

RS25,000.00 هر ماه

RS75,000.00 سه ماهه

RS150,000.00 نیمه سالانه

RS300,000.00 در سال

 • 6 vCPU Cores
 • 16 GBs of RAM
 • 600 GBs of SSD
 • 6 Mbps CIR
 • 150 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Better - Corporate - Cloud Server

Corporate - Better Cloud Server

RS30,000.00 هر ماه

RS90,000.00 سه ماهه

RS180,000.00 نیمه سالانه

RS360,000.00 در سال

 • 8 vCPU Cores
 • 32 GBs of RAM
 • 800 GBs of SSD
 • 8 Mbps CIR
 • 200 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Best - Corporate - Cloud Server

Corporate- Best Cloud Server

RS40,000.00 هر ماه

RS120,000.00 سه ماهه

RS240,000.00 نیمه سالانه

RS480,000.00 در سال

 • 16 vCPU Cores
 • 48 GBs of RAM
 • 1600 GBs of SSD
 • 10 Mbps CIR
 • 500 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Excellent - Corporate - Cloud Server

Corporate - Excellent Cloud Server

RS50,000.00 هر ماه

RS150,000.00 سه ماهه

RS300,000.00 نیمه سالانه

RS600,000.00 در سال

 • 20 vCPU Cores
 • 64 GBs of RAM
 • 2000 GBs of SSD
 • 15 Mbps CIR
 • 750 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Awesome - Corporate - Cloud Server

Corporate - Awesome Cloud Server

RS75,000.00 هر ماه

RS225,000.00 سه ماهه

RS450,000.00 نیمه سالانه

RS900,000.00 در سال

 • 30 vCPU Cores
 • 128 GBs of RAM
 • 2500 GBs of SSD
 • 20 Mbps CIR
 • 1000 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Fantabulous - Corporate - Cloud Server

Corporate - Fantabulous Cloud Server

RS90,000.00 هر ماه

RS270,000.00 سه ماهه

RS540,000.00 نیمه سالانه

RS1,080,000.00 در سال

 • 48 vCPU Cores
 • 384 GBs of RAM
 • 5000 GBs of SSD
 • 30 Mbps CIR
 • 2000 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

پهنای باند نامحدود*

بله، چون مانند هزینه های تلفن همراه Overage،
Overages پهنای باند SUCK حتی بیشتر!

مشتریان

پیدا کردن آنچه مشتریان ما در مورد محصولات و خدمات ما می گویند.