قیمت گذاری ساده و شفاف

From startup to enterprise, we've got you covered.

Ready - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Ready Package

RS12,500.00 هر ماه

RS37,500.00 سه ماهه

RS75,000.00 نیمه سالانه

RS150,000.00 در سال

 • 2 vCPU Cores
 • 4 GBs of RAM
 • 200 GBs of SAN Storage
 • 2 Mbps CIR
 • 75 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Run - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Run Package

RS16,500.00 هر ماه

RS49,500.00 سه ماهه

RS99,000.00 نیمه سالانه

RS198,000.00 در سال

 • 4 vCPU Cores
 • 8 GBs of RAM
 • 400 GBs of SAN Storage
 • 4 Mbps CIR
 • 100 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Good - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Good Package

RS22,500.00 هر ماه

RS67,500.00 سه ماهه

RS135,000.00 نیمه سالانه

RS270,000.00 در سال

 • 6 vCPU Cores
 • 16 GBs of RAM
 • 600 GBs of SAN Storage
 • 6 Mbps CIR
 • 150 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Better - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Better Package

RS27,500.00 هر ماه

RS82,500.00 سه ماهه

RS165,000.00 نیمه سالانه

RS330,000.00 در سال

 • 8 vCPU Cores
 • 32 GBs of RAM
 • 800 GBs of SAN Storage
 • 8 Mbps CIR
 • 200 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Starter - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Starter Package

RS10,000.00 هر ماه

RS30,000.00 سه ماهه

RS60,000.00 نیمه سالانه

RS120,000.00 در سال

 • 1 vCPU Cores
 • 2 GBs of RAM
 • 100 GBs of SAN Storage
 • 2 Mbps CIR
 • 50 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Best - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Best Package

RS32,500.00 هر ماه

RS97,500.00 سه ماهه

RS195,000.00 نیمه سالانه

RS390,000.00 در سال

 • 16 vCPU Cores
 • 48 GBs of RAM
 • 1600 GBs of SAN Storage
 • 10 Mbps CIR
 • 500 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Excellent - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Excellent Package

RS42,500.00 هر ماه

RS127,500.00 سه ماهه

RS255,000.00 نیمه سالانه

RS510,000.00 در سال

 • 20 vCPU Cores
 • 64 GBs of RAM
 • 2000 GBs of SAN Storage
 • 15 Mbps CIR
 • 750 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Awesome - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Awesome Package

RS52,500.00 هر ماه

RS157,500.00 سه ماهه

RS315,000.00 نیمه سالانه

RS630,000.00 در سال

 • 30 vCPU Cores
 • 128 GBs of RAM
 • 2500 GBs of SAN Storage
 • 20 Mbps CIR
 • 1000 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Fantabulous - Dedicated Hosting

Dedicated Hosting Fantabulous Package

RS77,500.00 هر ماه

RS232,500.00 سه ماهه

RS465,000.00 نیمه سالانه

RS930,000.00 در سال

 • 48 vCPU Cores
 • 384 GBs of RAM
 • 5000 GBs of SAN Storage
 • 30 Mbps CIR
 • 2000 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

پهنای باند نامحدود*

بله، چون مانند هزینه های تلفن همراه Overage،
Overages پهنای باند SUCK حتی بیشتر!

مشتریان

پیدا کردن آنچه مشتریان ما در مورد محصولات و خدمات ما می گویند.