قیمت گذاری ساده و شفاف

From startup to enterprise, we've got you covered.

Starter - SME - Cloud Server

SME - Starter Cloud Server

RS9,375.00 هر ماه

RS28,125.00 سه ماهه

RS56,250.00 نیمه سالانه

RS112,500.00 در سال

 • 1 vCPU Cores
 • 2 GBs of RAM
 • 100 GBs of SAN Storage
 • 2 Mbps CIR
 • 50 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Ready - SME - Cloud Server

SME - Ready Cloud Server

RS12,500.00 هر ماه

RS37,500.00 سه ماهه

RS75,000.00 نیمه سالانه

RS150,000.00 در سال

 • 2 vCPU Cores
 • 4 GBs of RAM
 • 200 GBs of SAN Storage
 • 2 Mbps CIR
 • 75 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Run - SME - Cloud Server

SME - Run Cloud Server

RS17,500.00 هر ماه

RS52,500.00 سه ماهه

RS105,000.00 نیمه سالانه

RS210,000.00 در سال

 • 4 vCPU Cores
 • 8 GBs of RAM
 • 400 GBs of SAN Storage
 • 4 Mbps CIR
 • 100 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Good - SME - Cloud Server

SME - Good Cloud Server

RS25,000.00 هر ماه

RS75,000.00 سه ماهه

RS150,000.00 نیمه سالانه

RS300,000.00 در سال

 • 6 vCPU Cores
 • 16 GBs of RAM
 • 600 GBs of SAN Storage
 • 6 Mbps CIR
 • 150 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Better - SME - Cloud Server

SME - Better Cloud Server

RS31,250.00 هر ماه

RS93,750.00 سه ماهه

RS187,500.00 نیمه سالانه

RS375,000.00 در سال

 • 8 vCPU Cores
 • 32 GBs of RAM
 • 800 GBs of SAN Storage
 • 8 Mbps CIR
 • 200 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Best - SME - Cloud Server

SME- Best Cloud Server

RS37,500.00 هر ماه

RS112,500.00 سه ماهه

RS225,000.00 نیمه سالانه

RS450,000.00 در سال

 • 16 vCPU Cores
 • 48 GBs of RAM
 • 1600 GBs of SAN Storage
 • 10 Mbps CIR
 • 500 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Excellent - SME - Cloud Server

SME - Excellent Cloud Server

RS50,000.00 هر ماه

RS150,000.00 سه ماهه

RS300,000.00 نیمه سالانه

RS600,000.00 در سال

 • 20 vCPU Cores
 • 64 GBs of RAM
 • 2000 GBs of SAN Storage
 • 15 Mbps CIR
 • 750 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Awesome - SME - Cloud Server

SME - Awesome Cloud Server

RS62,500.00 هر ماه

RS187,500.00 سه ماهه

RS375,000.00 نیمه سالانه

RS750,000.00 در سال

 • 30 vCPU Cores
 • 128 GBs of RAM
 • 2500 GBs of SAN Storage
 • 20 Mbps CIR
 • 1000 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

Fantabulous - SME - Cloud Server

SME - Fantabulous Cloud Server

RS93,750.00 هر ماه

RS281,250.00 سه ماهه

RS562,500.00 نیمه سالانه

RS1,125,000.00 در سال

 • 48 vCPU Cores
 • 384 GBs of RAM
 • 5000 GBs of SAN Storage
 • 30 Mbps CIR
 • 2000 GBs Gigabit Traffic

Hosted in State of
the Art (Tier 3 Compliant) Data Center.
NextGen Firewall with
DDoS And Anti spam Protection.

اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید اکنون سفارش دهید

پهنای باند نامحدود*

بله، چون مانند هزینه های تلفن همراه Overage،
Overages پهنای باند SUCK حتی بیشتر!

مشتریان

پیدا کردن آنچه مشتریان ما در مورد محصولات و خدمات ما می گویند.